GROEP 3: Belangrijke leerdoelen en leeraspecten.

Taal/lezen
In groep 3 leren de kinderen lezen. Wij gebruiken hiervoor de leesmethode ‘Veilig Leren Lezen’. Aan de hand van de thema’s in 12 kernen komen de leesdoelen voor groep 3 aan de orde. In kern 1 t/m 6 worden alle letters aangeleerd, in de kernen 7 t/m 12 komen de verschillende leesproblemen stapsgewijs aan de orde.
Nu zijn er kinderen die bijna alle letters kennen en woorden kunnen lezen aan het begin van groep 3. Voor hen heeft de methode een aparte leerlijn, die voor meer uitdaging zorgt. Ook voor de zwakkere lezers wordt gezorgd. Er is extra oefenstof aanwezig, die wordt aangeboden tijdens de verlengde instructie.
De lesstof wordt op een aantrekkelijke manier aangeboden met behulp van het digitale schoolbord, werkboekjes, leesboekjes, computer en verschillende oefenmaterialen ( in de middaguren tijdens planbordtijd).
De kinderen moeten aan het einde van groep 3 minimaal AVI E3 behaald hebben. Maar wij streven ernaar om elk kind AVI M4 of hoger te laten halen.

Kijk voor meer info op: http://www.veiliglerenlezen.nl/of kijk eens met uw kind op  http://www.schooltv.nl/leesdas/

Wij raden u aan om regelmatig (elke dag) met uw kind te lezen. Oefening baart kunst!

Openingstijden schoolbieb:
maandag, donderdag en vrijdag van 14.30 uur tot 16.00 uur.


Spelling

Dit onderdeel zit voor een groot deel in de leesmethode verweven. Vanaf kern 7, wanneer alle letters aan bod zijn geweest staat spelling apart op het rooster.
Regelmatig oefenen we dictees. In het begin zijn dit letters en vanaf kern 7 woorden en zelfs kleine zinnen.

Schrijven
Naast het lezen, is het voor de kinderen ook belangrijk en plezierig, dat zij de geleerde letters en woorden ook zelf kunnen opschrijven. We gebruiken de methode pennenstreken, omdat deze aansluit bij onze leesmethode. In het begin schrijven we de letters los en na kern 7 oefenen we het ‘aan elkaar’ schrijven. Er is tijdens de schrijflessen veel aandacht voor de juiste pengreep en schrijfhouding. Naast het schrijven van letters, oefenen we in het begin van het schooljaar de juiste schrijfrichting van de cijfers t/m 10.


Rekenen
We werken met de methode pluspunt. In groep 3 gaat het vooral om het getalbegrip (herkennen van de cijfers t/m 100), de telrij t/m 100 en het werken met de getallen 1 t/m 20 (optellen, aftrekken, splitsen, aanvullen, meten, tellen in sprongen). Ten slotte wordt er aandacht geschonken aan het klokkijken: hele en halve uren. Na elk blok is er een toets.