Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Visie

Onze opdracht

In de realisatie van onze opdracht zoeken we steeds naar de balans tussen kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming. Deze kunnen in onze ogen niet los van elkaar gezien worden en in samenhang versterken ze de brede ontwikkeling van onze leerlingen.

Met kwalificatie zetten we in op een doelgericht aanbod en effectieve instructies bij taal, lezen en rekenen. We streven hierbij naar het behalen van de niveaus die aansluiten bij hetgeen we van onze leerlingen mogen verwachten. We passen hierbij convergente differentiatie toe. Dit betekent dat alle kinderen meedoen aan de klassikale instructie en dat ze daarna de leerstof zelfstandig verwerken. De leerkracht krijgt zo de ruimte om dan verlengde en/of verdiepende instructie te geven.  We gaan uit van hoge verwachtingen en stemmen de instructie, verwerkingsstof, het leerstofaanbod en de onderwijstijd af op de beginsituatie van de leerling en de groep. Om die beginsituatie goed in beeld te hebben, maken we gebruik van observaties en toetsen die we goed analyseren en evalueren. We streven naar een zo passend mogelijk onderwijs en hebben daarbij ook aandacht voor kinderen die meer aan kunnen. We vinden het belangrijk dat kinderen (algemene) kennis ontwikkelen over de wereld waarin ze leven en betrekken daarbij ook het ‘nieuws van vandaag’. Wereldoriëntatie bieden we thematisch aan om zo betekenis en diepgang te creëren, ruimte te bieden aan leervragen en interesses van kinderen. Daarnaast proberen we hierbij de wereld van buiten naar binnen te halen.

Met betrekking tot socialisatie vinden we het belangrijk dat leerkrachten en leerlingen een actieve bijdrage leveren aan een positief leerklimaat, waarin ze kwaliteiten van zichzelf en de ander leren kennen en benutten. Het inspelen op gezamenlijke normen en waarden heeft hierbij onze aandacht. Iedereen die betrokken is bij de school moet zich veilig voelen en daarin gezien en gehoord kunnen voelen. We zetten coöperatieve werkvormen in. Dit zijn werkvormen waarbij kinderen in kleine groepen samenwerken en allemaal evenveel inbreng hebben. Hiermee stimuleren we hun actieve betrokkenheid. Kinderen hebben duidelijkheid nodig om goede keuzes te kunnen maken, ook in de sociale omgang met elkaar. Daarvoor maken we schoolbreed gebruik van de methode Kwink, waarbij vijf gedragscompetenties centraal staan; besef hebben van jezelf, besef hebben van de ander, keuzes kunnen maken, zelfregulering en relaties kunnen hanteren.

Als het gaat om persoonsvorming zetten we door middel van activiteiten in op het weten wie je bent, wat je kunt en wat je wil. We leren kinderen daarover te communiceren met elkaar, oefenen daarin en geven daarbij als teamleden het goede voorbeeld. Dit geldt ook voor het (kunnen) geven en ontvangen van feedback (Terugkoppelen hoe het gedrag van de ander op jou overkomt).

We vinden het belangrijk kinderen te betrekken bij hun eigen leerproces, te weten wat ze doen en waarvoor ze het doen. We stimuleren kinderen om vragen te stellen in plaats van te oordelen, ‘promoten’ diversiteit en jezelf mogen zijn. We zijn kritisch op onze eigen overtuigingen en belichten de actualiteit en morele thema’s van alle kanten. Dit komt terug in alledaagse communicatie in de groep, op het schoolplein en in ons aanbod.

Kernwaarden

We hebben vier kernwaarden die richting geven aan alle processen binnen de organisatie;

  1. Kwaliteit

We willen de goede dingen doen en doen de dingen goed. We streven naar een hoge kwaliteit van lesgeven, van samenwerken en communicatie.

  1. Verantwoordelijkheid

We zijn en voelen ons verantwoordelijk voor de zaken waar we invloed op hebben. We dragen in onze keuzes en in gedrag bij aan de doelen van de school en het welbevinden van alle betrokkenen.

  1. Veiligheid

We streven naar een gevoel van veiligheid voor alle betrokkenen binnen de school. Iedereen mag zichzelf zijn, voelt zich gehoord, gezien en gewaardeerd.

  1. Verbinding

We voelen ons verbonden met de ander, met de organisatie en met de omgeving. We zetten actief in op een krachtige samenwerking met leerlingen, ouders, met elkaar en andere betrokkenen in en buiten de school.