Visie

Inleiding

Onze visie is in ontwikkeling, we nemen de tijd en ruimte voor een proces waarin we samen met leerlingen, ouders en teamleden willen komen tot een gezamenlijk en gedragen toekomstbeeld. We zetten hierin kleine, maar bewuste stapjes die in samenhang met elkaar steeds meer vorm, inhoud en kleur geven aan de school die ‘we’ willen zijn en worden. Met ‘we’ bedoelen we iedereen die zich betrokken voelt bij de school; als leerling, (toekomstige) ouder, professional, vrijwilliger en/of inwoner van Beringe. We nemen onze maatschappelijke opdracht serieus, waarbij we ons ervan bewust zijn dat we als school een belangrijke bijdrage leveren aan het voortbestaan én de ontwikkeling van de (culturele) toekomst van de gemeenschap.

Aan het einde van het schooljaar 2021-2022 hebben we de bestaande visie kritisch bekeken en een eerste aanzet gemaakt met het ontwerp van een nieuwe, toekomstbestendige visie. Het startpunt daarbij is de omgeving waar de school staat, waarin de leerlingen opgroeien en met elkaar en de ouders intensief samenleven.

Waar staat de school?

De school staat in het Noord-Limburgse Beringe in de gemeente Peel en Maas en telt circa 1945 inwoners, waarvan 280 in de leeftijd van 0-15 jaar. Ongeveer 165 kinderen bezoeken dagelijks de school. Beringe is een hechte en verbonden gemeenschap, waarin de inwoners elkaar kennen en er sprake is van een sterke sociale cohesie. Er zijn intensieve relaties binnen families, vriendengroepen en verenigingen. Voor iedereen die wil en zich daar zelf actief voor inzet ligt er een kans om ‘erbij te horen’ en te participeren in de gemeenschap. Beringe kenmerkt zich als een kern met ondernemende mensen, waarin men graag op eigen benen wil staan en de (basis)voorzieningen in eigen beheer wil behouden voor de inwoners. Er wordt door en voor elkaar gewerkt aan het borgen en ontwikkelen van de leefbaarheid in het dorp. Initiatief en een gezamenlijke verantwoordelijkheid dragen sterk bij aan het behoud van het culturele erfgoed.

Missie

De opdracht waar de school voor staat is het voorbereiden van kinderen op een gelukkige, kansrijke  en gezamenlijke toekomst in een snel veranderende wereld. Daarvoor is het essentieel dat ze goed kunnen lezen, schrijven en rekenen, zich bewust zijn van wie ze zijn, wat ze kunnen en wat ze willen en ook dat ze (sociaal) vaardig zijn in het opbouwen en onderhouden van contacten met de ander.

Visie

Leidende principes

Wij geloven dat;

 • Relatie, competentie en autonomie dé ingrediënten zijn voor motivatie.
 • Er kracht zit in het samenwerken en samen verantwoordelijk zijn van leerkrachten.
 • De samenwerking met ouders van essentieel belang is voor de ontwikkeling van het kind.
 • We binnen de school met en van elkaar leren.
 • Kinderen lekker in hun vel moeten zitten om tot leren te komen.
 • Er een veilige leef- en leeromgeving nodig is om tot ontwikkeling te komen.
 • Goed onderwijs betekent dat het pedagogisch en didactisch handelen afgestemd is op de beginsituatie van de leerling.
 • Leren niet alleen uit de boeken gebeurt
 • Je samen verder komt dan alleen.

Onze opdracht

In de realisatie van onze opdracht zoeken we steeds naar de balans tussen kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming. Deze kunnen in onze ogen niet los van elkaar gezien worden en in samenhang versterken ze de brede ontwikkeling van onze leerlingen.

Met kwalificatie zetten we in op een doelgericht aanbod en effectieve instructies bij taal, lezen en rekenen. We streven hierbij naar het behalen van de niveaus die aansluiten bij hetgeen we van onze leerlingen mogen verwachten. We passen differentiatie toe om af te kunnen stemmen op de verschillende onderwijsbehoeften van kinderen.  We gaan uit van hoge verwachtingen en stemmen de instructie, verwerkingsstof, het leerstofaanbod en de onderwijstijd af op de beginsituatie van de leerling en de groep. Om die beginsituatie goed in beeld te hebben, maken we gebruik van observaties en toetsen die we goed analyseren en evalueren. We streven naar een zo passend mogelijk onderwijs en hebben daarbij ook aandacht voor kinderen die meer aan kunnen. We vinden het belangrijk dat kinderen (algemene) kennis ontwikkelen over de wereld waarin ze leven en betrekken daarbij ook het ‘nieuws van vandaag’. Wereldoriëntatie bieden we thematisch aan om zo betekenis en diepgang te creëren, ruimte te bieden aan leervragen en interesses van kinderen. Daarnaast proberen we hierbij de wereld van buiten naar binnen te halen.

Met betrekking tot socialisatie vinden we het belangrijk dat leerkrachten en leerlingen een actieve bijdrage leveren aan een positief leerklimaat, waarin ze kwaliteiten van zichzelf en de ander leren kennen en benutten. Het inspelen op gezamenlijke normen en waarden heeft hierbij onze aandacht. Iedereen die betrokken is bij de school moet zich veilig voelen en daarin gezien en gehoord kunnen voelen. We zetten coöperatieve werkvormen in. Dit zijn werkvormen waarbij kinderen in kleine groepen samenwerken en allemaal evenveel inbreng hebben. Hiermee stimuleren we hun actieve betrokkenheid. Kinderen hebben duidelijkheid nodig om goede keuzes te kunnen maken, ook in de sociale omgang met elkaar. Daarvoor maken we schoolbreed gebruik van de methode Kwink, waarbij vijf gedragscompetenties centraal staan; besef hebben van jezelf, besef hebben van de ander, keuzes kunnen maken, zelfregulering en relaties kunnen hanteren.

Als het gaat om persoonsvorming zetten we door middel van activiteiten in op het weten wie je bent, wat je kunt en wat je wil. We leren kinderen daarover te communiceren met elkaar, oefenen daarin en geven daarbij als teamleden het goede voorbeeld. Dit geldt ook voor het (kunnen) geven en ontvangen van feedback (Terugkoppelen hoe het gedrag van de ander op jou overkomt).

We vinden het belangrijk kinderen te betrekken bij hun eigen leerproces, te weten wat ze doen en waarvoor ze het doen. We stimuleren kinderen om vragen te stellen in plaats van te oordelen, ‘promoten’ diversiteit en jezelf mogen zijn. We zijn kritisch op onze eigen overtuigingen en belichten de actualiteit en morele thema’s van alle kanten. Dit komt terug in alledaagse communicatie in de groep, op het schoolplein en in ons aanbod.

Kernwaarden

We hebben vier kernwaarden die richting geven aan alle processen binnen de organisatie;

 • Kwaliteit

We willen de goede dingen doen en doen de dingen goed. We streven naar een hoge kwaliteit van lesgeven, van samenwerken en communicatie.

 • Verantwoordelijkheid

We zijn en voelen ons verantwoordelijk voor de zaken waar we invloed op hebben. We dragen in onze keuzes en in gedrag bij aan de doelen van de school en het welbevinden van alle betrokkenen.

 • Veiligheid

We streven naar een gevoel van veiligheid voor alle betrokkenen binnen de school. Iedereen mag zichzelf zijn, voelt zich gehoord, gezien en gewaardeerd.

 • Verbinding

We voelen ons verbonden met de ander, met de organisatie en met de omgeving. We zetten actief in op een krachtige samenwerking met leerlingen, ouders, met elkaar en andere betrokkenen in en buiten de school.