Medezeggenschapsraad

Het uitgangspunt voor de medezeggenschapsraad is ‘partnerschap’.

Ouders kunnen als partner van het team meepraten over het schoolbeleid en komen tot doelen en taken omschreven in het schoolplan, waarin de beleidsvoornemens voor de komende jaren geformuleerd zijn.

Samen trachten we de kwaliteit te waarborgen en zo de algemene belangen van de schoolgaande kinderen te behartigen. De communicatie wordt bepaald door de inhoud van de schoolse activiteiten en het algemeen welbevinden van de kinderen.

De verhouding aantal leden vertegenwoordigd door de ouders en het aantal leden vertegenwoordigd door de leerkrachten moet gelijk zijn (wettelijk bepaald). Door wederzijds informatie te verstrekken komen we gezamenlijk tot het realiseren van onderwijskundige en pedagogische doelen.

De MR komt een 5-tal keer per schooljaar bij elkaar.

Het is mogelijk om bij elke vergadering als toehoorder de vergadering bij te wonen.

Contact met de MR:

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over de MR, neem dan contact op met één van de MR leden, of stuur een e-mail naar de MR via ons e-mailadres: medezeggenschapsraad@bsodl.nl

De leden van de MR zijn:

Ouders:
Vicky van Luijt
Rianne Sonnemans (voorzitter)
Chantal Hoeben-Wilms

Leerkrachten:
Rianne Hendrix (vervanging door Tom Thijssen)
Kyra Jans
Maud Spreeuwenberg